Evaluatie Proeven van Bekwaamheid Eerste Bedrijfsautotechnicus (EBAT)

 

IBKI houdt voortdurend de kwaliteit van haar examenuitvoering in de gaten. Dit gebeurt natuurlijk elke dag tijdens de afname van de examens. Daarnaast worden er ook regelmatig achteraf resultaatanalyses uitgevoerd over een langere periode. Het doel van die analyses achteraf is: nagaan welke Proeve-opdrachten (of delen daarvan) goed en minder goed scoren. Zo nodig wordt daar dan meteen actie op ondernomen.

Terugkoppeling naar examenleverancier Stem

Uit de evaluatierapporten komt niet alleen informatie naar voren over de kwaliteit van de examenuitvoering. Ook over de vorm en inhoud van de Proeven van Bekwaamheid valt het nodige te leren. De Stichting Stem, die de Proeven van Bekwaamheid ontwikkelt, maakt graag gebruik van deze informatie.
Tot en met het schooljaar 2014-2015 betekende dit, dat de evaluatierapporten besproken werden in de Praktijkopdrachtencommissie van Stem. Hierin zijn zowel scholen als bedrijfsleven vertegenwoordigd. Vanaf het schooljaar 2015-2016 is de is de rol van de Praktijkopdrachtencommissie overgenomen door de Commissie van Deskundigen.
Als de Commissie van Deskundigen vindt dat het evaluatierapport daar aanleiding toe geeft, kan zij besluiten om de Proeve-opdrachten aan te passen. De Praktijkopdrachtencommissie had deze bevoegdheid ook.

Belang van evaluatierapporten voor deelnemers en ROC’s

Hieronder staan de twee meest recente evaluatierapporten van de Proeven van Bekwaamheid van Eerste Bedrijfsautotechnicus (EBAT). Het eerste rapport gaat over de periode van 16 januari tot en met 26 juni 2015. Het tweede rapport heeft betrekking op de periode 1 augustus 2013 tot en met 10 mei 2014.
Met name in het rapport over de periode 2013-2014 kunnen Proeve-opdrachten genoemd worden die inmiddels niet meer door IBKI afgenomen worden. De reden hiervoor kan de vervanging van een examenvoertuig zijn, of de aanpassing of vervanging van een Proeve-opdracht.  De rapporten zijn dan ook niet bedoeld om u een actueel overzicht van de Proeven van Bekwaamheid te geven. Die informatie vindt u hier op deze website. Door de evaluatierapporten te lezen, komt u wel te weten hoe deelnemers het afleggen van Proeven bij IBKI ervaren. Ook ziet u welke scores zij daarbij behalen.