Veelgestelde vragen Corona (WRM)

 

In de onderstaande lijst vindt u antwoorden op mogelijke vragen die bij u leven naar aanleiding van de maatregelen die IBKI heeft getroffen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Onderstaande vragen en antwoorden zullen regelmatig worden bijgewerkt. Houd er rekening mee dat antwoorden ook kunnen wijzigen door nieuwe maatregelen of inzichten.

 

 

Vraag Antwoord
Algemeen:
Volgens welke protocol worden de praktische en theoretische WRM-examens afgenomen? Het protocol voor zowel de examenfunctionaris, de kandidaat en de eventueel aanwezige leerling vindt u hier.
In dit protocol staat beschreven welke aanvullende maatregelen door IBKI zijn genomen en welke aanvullende eisen tijdens de WRM-examens van kracht zijn. Deze maatregelen en eisen zijn opgenomen om de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk te waarborgen. Wij verwachten van alle betrokkenen dat ze zich conformeren aan deze afspraken.
Wat zijn de gevolgen als ik of mijn leerling zich niet willen conformeren aan de aanvullende corona-maatregelen? In dat geval zal de examenfunctionaris besluiten het examen niet af te nemen. Het examen zal dan opnieuw worden ingepland. De examenkosten zullen dan opnieuw moeten worden voldaan.
Zijn de maatregelen die IBKI neemt als reactie op de verspreiding van het coronavirus van invloed op de ingangsdatum van de nieuwe WRM? Nee, de nieuwe WRM is op 01 april 2020 daadwerkelijk van kracht geworden.
Mijn VOG was geldig op de oorspronkelijke einddatum van mijn WRM-lesbevoegdheid maar wordt door de corona-maatregelen ouder dan 6 maanden. Moet ik een nieuwe VOG aanvragen? Nee, wanneer door de corona-maatregelen de geldigheid van een VOG dreigt te verlopen, zal IBKI de geldigheid van de VOG éénmalig verlengen. Per situatie zal IBKI beoordelen hoe lang de verlenging dient te zijn.
Stage:
Bepaalt de examinator van tevoren (tijdens het inleidende gesprek) het lesonderwerp van de stagebeoordeling? Nee, het lesonderwerp wordt nooit door de examinator tijdens het inleidende gesprek bepaald. Dat is didactisch gezien ook onmogelijk. Er zal ook niet worden gewerkt met een lijst met vaste lesonderwerpen.
Hoe bepaalt de examinator het lesonderwerp van de stagebeoordeling? Als de instructeur het feitelijke beginniveau van de leerling goed vaststelt en daar didactisch gezien op een juiste wijze mee omgaat, kan de instructeur gewoon de les geven die hij gepland had om te gaan geven. Het kan ook voorkomen dat de instructeur besluit om eerst het vereiste beginniveau op peil te brengen voordat er verder wordt gegaan met de geplande les.

Pas als uit het feitelijke begingedrag van de leerling blijkt dat de leerling niet toe is aan het te geven onderwerp of qua niveau veel verder is dan het geplande onderwerp en de instructeur hier niet goed op inspeelt, zal de examinator een ander lesonderwerp bindend voorstellen. Dit gebeurt altijd nadat de leerling een stuk(je) heeft gereden en nooit tijdens het inleidende gesprek.

Hoeveel tijd heb ik om de door de examinator aangewezen les voor te bereiden? Het vaststellen van het juiste aanvangsniveau van de leerling en het eventueel hierop aanpassen van het lesonderwerp, behoort tot de dagelijkse praktijk van een rijinstructeur. Er zal dus geen extra voorbereidingstijd worden gegeven.
Wat gebeurt er wanneer de geldigheid van mijn stagepas verloopt doordat IBKI het examen vanwege corona-maatregelen heeft uitgesteld? Wanneer door de corona-maatregelen de geldigheid van een stagepas dreigt te verlopen, zal IBKI de stagepas verlengen. U moet hiervoor een aanvraag indienen bij IBKI. Deze aanvraag moet ruimschoots voor de verloopdatum van de geldigheid van uw stagepas door IBKI zijn ontvangen.

De aanvraag voor de verlenging van de geldigheid van uw stagepas doet u door een mail te sturen naar info@ibki.nl. In deze mail vermeldt u:

  • uw naam;
  • de einddatum van uw stagepas;
  • het nummer van uw stagepas.

Als uw stagepas verloopt na 31 oktober 2020, hoeft u nog geen aanvraag te doen.

Kan ik wel stagelessen blijven geven? Ja, de Rijksoverheid staat het verzorgen van rijlessen weer toe.
Gaan de stagecontroles door? Ja, het verzorgen van stagerijlessen is weer toegestaan. Dat houdt in dat de stagecontroles ook weer zullen worden uitgevoerd. De controles vinden op een andere manier plaats, dan wat u van ons gewend was.

Onze controleurs hanteren de volgende werkwijze:

  1. Categorie A: de stagiaire, de stagementor en de leerling, leggen hun rijbewijs, WRM-passen en handtekeningformulier(en) even ergens neer. De controleur controleert vervolgens deze bescheiden volgens de nu geldende richtlijnen (minimaal anderhalve meter tussenruimte).
  2. Categorie B, C en D: de stagiaire, de stagementor en de leerling blijven in het lesvoertuig zitten. De stagecontroleur loopt naar het lesvoertuig en toont zijn IBKI-pas door de ruit. Vervolgens tonen de stagiaire, de stagementor en de leerling het rijbewijs, de WRM-pas en handtekeningformulier door de ruit van het lesvoertuig. 

Het aftekenen van de stageportfolio door de controleur blijft, tot nader bericht, achterwege.

Hoeveel personen mogen maximaal in een lesvoertuig zitten tijdens de stageles en de stagebeoordeling? De Rijksoverheid heeft formeel bevestigd dat het aantal personen in een lesvoertuig, tijdens een stageles, maximaal twee mag bedragen.
Mag ik al een Tussentijdse Toets of een praktijk examen bijwonen bij het CBR om mijn stage te voltooien? Ja, met ingang van 01 augustus 2020 is dit weer toegestaan en daarmee ook verplicht. Nadere informatie vindt u hier.
Praktische begeleiding:
Hoeveel personen mogen maximaal in een lesvoertuig zitten tijdens de praktische begeleiding? De Rijksoverheid heeft formeel bevestigd dat het maximaal aantal personen in een lesvoertuig, tijdens een praktische begeleiding, meer dan twee mag bedragen.
Door de corona-maatregelen van IBKI moet ik mijn PB afleggen op of na 01 april 2020. Zijn dan de dan de bepalingen (zoals bijvoorbeeld het zelf bepalen van het lesonderwerp) nog van kracht zoals die golden vóór 01 april 2020? Onder bepaalde voorwaarden mag IBKI coulant zijn. Voor meer uitleg hierover verwijs ik u naar de nieuwsbrief op onze site.
Door de corona-maatregel van IBKI moet ik mijn PB afleggen op of na 1 april 2020. Mag ik dan een collega-rijinstructeur of iemand anders die in het bezit is van een rijbewijs, meenemen als leerling? Onder bepaalde voorwaarden mag IBKI coulant zijn. Voor meer uitleg hierover verwijs ik u naar de nieuwsbrief op onze site.
Bepaalt de examinator van tevoren (tijdens het inleidende gesprek) het lesonderwerp van de praktische begeleiding? Nee, het lesonderwerp wordt nooit door de examinator tijdens het inleidende gesprek bepaald. Dat is didactisch gezien ook onmogelijk. Er zal ook niet worden gewerkt met een lijst met vaste lesonderwerpen.
Hoe bepaalt de examinator het lesonderwerp van de praktische begeleiding? Als de instructeur het feitelijke beginniveau van de leerling goed vaststelt en daar didactisch gezien op een juiste wijze mee omgaat, kan de instructeur gewoon de les geven die hij gepland had om te gaan geven. Het kan ook voorkomen dat de instructeur besluit om eerst het vereiste beginniveau op peil te brengen voordat er verder wordt gegaan met de geplande les.

Pas als uit het feitelijke begingedrag van de leerling blijkt dat de leerling niet toe is aan het te geven onderwerp of qua niveau veel verder is dan het geplande onderwerp en de instructeur hier niet goed op inspeelt, zal de examinator een ander lesonderwerp bindend voorstellen. Dit gebeurt altijd nadat de leerling een stuk(je) heeft gereden en nooit tijdens het inleidende gesprek.

Hoeveel tijd heb ik om de door de examinator aangewezen les voor te bereiden? Het vaststellen van het juiste aanvangsniveau van de leerling en het eventueel hierop aanpassen van het lesonderwerp, behoort tot de dagelijkse praktijk van een rijinstructeur. Er zal dus geen extra voorbereidingstijd worden gegeven.
Theoretische bijscholing:
Gaan de theoriebijscholingen door? Gedurende de lockdown mogen theoretische bijscholingen alleen door middel van een webinar worden gegeven en gevolgd.
Geen klassikale bijscholing tijdens lockdown! Fysieke, klassikale theoretische bijscholing tijdens lockdown telt niet mee vanaf 18 januari 2021.
Binnen de kaders van de lockdown kunnen WRM-theoriebijscholingen alleen worden gegeven in de vorm van een online webinar. Zo kunnen theoriebijscholingen voor het verlengen van de WRM-bevoegdheid gevolgd worden zonder daarvoor fysiek in een klaslokaal bijeen te komen.
IBKI heeft opgemerkt dat er gedurende de lockdown fysieke theoriebijscholingen worden aangeboden. De WRM-bijscholingen worden gezien als een training/opleiding die volgens het kabinetsbeleid tijdens de lockdown niet is toegestaan. Deelname aan fysieke, klassikale theoriebijscholingen telt daarom vanaf 18 januari 2021 niet mee voor de verlenging van de WRM-bevoegdheid.