Veelgestelde vragen Corona (WRM)

In de onderstaande lijst vindt u antwoorden op mogelijke vragen die bij u leven naar aanleiding van de maatregelen die IBKI heeft getroffen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook vindt u antwoorden op mogelijke vragen naar aanleiding van de invoering van de nieuwe WRM op 01 april 2020. Onderstaande vragen en antwoorden zullen regelmatig worden bijgewerkt. Houd er rekening mee dat antwoorden ook kunnen wijzigen door nieuwe maatregelen of inzichten.

 

“Door corona kunt u problemen ondervinden met het tijdig verlengen van uw rijbewijs. De Rijksoverheid heeft hiervoor regels opgesteld om de rijvaardigheid van u (tijdelijk) te waarborgen, ook als dit rijbewijs is verlopen. Deze belangrijke informatie kunt u hier teruglezen.

Voor deelname aan een examen dient u zich altijd te legitimeren met een geldig ID-bewijs. Het verlopen rijbewijs is nu echter geen geldig bewijs meer voor de ID-controle. Om toch toegang te krijgen tot het examen, dient u zich te legitimeren met een ander geldig ID-bewijs (Paspoort/Identiteitsbewijs). Indien u dit niet kunt overleggen, zal u de toegang tot het examen worden ontzegd.
Let op! Neemt u deel aan een examen WRM dan dient u altijd uw rijbewijs te kunnen overleggen”

 

Vraag Antwoord
Algemeen:
IBKI past de tijdelijke voorwaarden voor kosteloos verschuiven of annuleren van examens aan.
De inschrijfvoorwaarden van IBKI stellen dat bij een verschuiving of annulering van een examen binnen 14 dagen vóór de examendatum de examenkosten voor rekening van de kandidaat komen. Om het besmettingsrisico te beperken, heeft IBKI vanwege corona een uitzondering gemaakt op die bepaling: bij klachten die konden wijzen op coronabesmetting was een verschuiving of annulering altijd kosteloos.
Inmiddels is de testcapaciteit zodanig opgeschaald dat die algemene coulance niet meer nodig is. Binnen de termijn van 14 dagen vóór de examendatum is kosteloos annuleren of verschuiven met ingang van 1 april 2021 alleen nog maar mogelijk wanneer een testuitslag wordt overlegd.
Hiermee wil IBKI bereiken dat zo veel mogelijk capaciteit beschikbaar blijft voor het inlopen van de achterstanden bij de examens als gevolg van de lockdown.
Toepassing
De inschrijfvoorwaarden van IBKI voor de kosten van annuleren en verschuiven van examens zijn van toepassing met uitzondering van de volgende situaties:
Testuitslag overlegd en positief (= besmet)
Wanneer de afspraakbevestiging en de positieve testuitslag uiterlijk op de dag van het examen door IBKI is ontvangen, is een annulering of verschuiving kosteloos.
Getest op de examendag of verplicht in quarantaine; testuitslag positief (= besmet) of negatief (= niet besmet)
Wanneer de test – volgens de afspraakbevestiging en de testuitslag – heeft plaatsgevonden op de examendag, is een annulering of verschuiving kosteloos.Wij vragen bij de afmelding om uw uitslag en uw afspraakbevestiging waar uw naam in staat.Dus niet kosteloos wanneer:

  • De kandidaat geen testuitslag wil of kan overleggen;
  • De kandidaat zich achteraf afmeldt.

IBKI zal de gegevens alleen gebruiken voor het correct verwerken van de annulering of verschuiving en de gegevens niet opslaan.

Door corona kunt u problemen ondervinden met het tijdig verlengen van uw rijbewijs. De Rijksoverheid heeft hiervoor regels opgesteld om de rijvaardigheid van u (tijdelijk) te waarborgen, ook als dit rijbewijs is verlopen. Deze belangrijke informatie kunt u hier teruglezen. Voor deelname aan een examen dient u zich altijd te legitimeren met een geldig ID-bewijs. Het verlopen rijbewijs is nu echter geen geldig bewijs meer voor de ID-controle. Om toch toegang te krijgen tot het examen, dient u zich te legitimeren met een ander geldig ID-bewijs (Paspoort/Identiteitsbewijs). Indien u dit niet kunt overleggen, zal u de toegang tot het examen worden ontzegd.

Let op! Neemt u deel aan een examen WRM dan dient u altijd uw rijbewijs te kunnen overleggen.

Volgens welke protocol worden de praktische en theoretische WRM-examens afgenomen? Het protocol voor zowel de examenfunctionaris, de kandidaat en de eventueel aanwezige leerling vindt u hier.
In dit protocol staat beschreven welke aanvullende maatregelen door IBKI zijn genomen en welke aanvullende eisen tijdens de WRM-examens van kracht zijn. Deze maatregelen en eisen zijn opgenomen om de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk te waarborgen. Wij verwachten van alle betrokkenen dat ze zich conformeren aan deze afspraken.
Wat zijn de gevolgen als ik of mijn leerling zich niet willen conformeren aan de aanvullende corona-maatregelen? In dat geval zal de examenfunctionaris besluiten het examen niet af te nemen. Het examen zal dan opnieuw worden ingepland. De examenkosten zullen dan opnieuw moeten worden voldaan.
Zijn de maatregelen die IBKI neemt als reactie op de verspreiding van het coronavirus van invloed op de ingangsdatum van de nieuwe WRM? Nee, de nieuwe WRM is op 01 april 2020 daadwerkelijk van kracht geworden.
Mijn VOG was geldig op de oorspronkelijke einddatum van mijn WRM-lesbevoegdheid maar wordt door de corona-maatregelen ouder dan 6 maanden. Moet ik een nieuwe VOG aanvragen? Nee, wanneer door de corona-maatregelen de geldigheid van een VOG dreigt te verlopen, zal IBKI de geldigheid van de VOG éénmalig verlengen. Per situatie zal IBKI beoordelen hoe lang de verlenging dient te zijn.
Stage:
Stageplanning aanpassen kan tot 48 uur van tevoren in plaats van 72 uur (tijdelijke maatregel) Een WRM kandidaat kan op dit moment tot maximaal 72 uur van tevoren lessen toevoegen in zijn stageplanning. In de Adviesraad WRM is gevraagd of die termijn korter kan, gezien de forse impact van Corona op de branche.
IBKI honoreert dit verzoek. Vanaf 1 april 2021 is het mogelijk de stageplanning tot 48 uur van tevoren te wijzigen. Dit is een tijdelijke maatregel tot 1 oktober 2021.
Bepaalt de examinator van tevoren (tijdens het inleidende gesprek) het lesonderwerp van de stagebeoordeling? Nee, het lesonderwerp wordt nooit door de examinator tijdens het inleidende gesprek bepaald. Dat is didactisch gezien ook onmogelijk. Er zal ook niet worden gewerkt met een lijst met vaste lesonderwerpen.
Hoe bepaalt de examinator het lesonderwerp van de stagebeoordeling? Als de instructeur het feitelijke beginniveau van de leerling goed vaststelt en daar didactisch gezien op een juiste wijze mee omgaat, kan de instructeur gewoon de les geven die hij gepland had om te gaan geven. Het kan ook voorkomen dat de instructeur besluit om eerst het vereiste beginniveau op peil te brengen voordat er verder wordt gegaan met de geplande les.

Pas als uit het feitelijke begingedrag van de leerling blijkt dat de leerling niet toe is aan het te geven onderwerp of qua niveau veel verder is dan het geplande onderwerp en de instructeur hier niet goed op inspeelt, zal de examinator een ander lesonderwerp bindend voorstellen. Dit gebeurt altijd nadat de leerling een stuk(je) heeft gereden en nooit tijdens het inleidende gesprek.

Hoeveel tijd heb ik om de door de examinator aangewezen les voor te bereiden? Het vaststellen van het juiste aanvangsniveau van de leerling en het eventueel hierop aanpassen van het lesonderwerp, behoort tot de dagelijkse praktijk van een rijinstructeur. Er zal dus geen extra voorbereidingstijd worden gegeven.
Wat gebeurt er wanneer de geldigheid van mijn stagepas verloopt doordat IBKI het examen vanwege corona-maatregelen heeft uitgesteld? Wanneer door de corona-maatregelen de geldigheid van een stagepas dreigt te verlopen, zal IBKI de stagepas verlengen. U moet hiervoor een aanvraag indienen bij IBKI. Deze aanvraag moet ruimschoots voor de verloopdatum van de geldigheid van uw stagepas door IBKI zijn ontvangen.

De aanvraag voor de verlenging van de geldigheid van uw stagepas doet u door een mail te sturen naar info@ibki.nl. In deze mail vermeldt u:

  • uw naam;
  • de einddatum van uw stagepas;
  • het nummer van uw stagepas.
Kan ik wel stagelessen blijven geven? Ja, voor categorie A staat de Rijksoverheid het verzorgen van rijlessen weer toe.
Vanaf 3 maart is stage ook weer toegestaan voor de andere categorieën.
Gaan de stagecontroles door? Het verzorgen van stagerijlessen is weer toegestaan. Dat houdt in dat de stagecontroles ook weer zullen worden uitgevoerd. De controles vinden op een andere manier plaats, dan wat u van ons gewend was.

Onze controleurs hanteren de volgende werkwijze:

  • De stagiaire, de stagementor en de leerling, leggen hun rijbewijs, WRM-passen en handtekeningformulier(en) even ergens neer. De controleur controleert vervolgens deze bescheiden volgens de nu geldende richtlijnen (minimaal anderhalve meter tussenruimte).

Het aftekenen van de stageportfolio door de controleur blijft, tot nader bericht, achterwege.

Praktische begeleiding:
Bepaalt de examinator van tevoren (tijdens het inleidende gesprek) het lesonderwerp van de praktische begeleiding? Nee, het lesonderwerp wordt nooit door de examinator tijdens het inleidende gesprek bepaald. Dat is didactisch gezien ook onmogelijk. Er zal ook niet worden gewerkt met een lijst met vaste lesonderwerpen.
Hoe bepaalt de examinator het lesonderwerp van de praktische begeleiding? Als de instructeur het feitelijke beginniveau van de leerling goed vaststelt en daar didactisch gezien op een juiste wijze mee omgaat, kan de instructeur gewoon de les geven die hij gepland had om te gaan geven. Het kan ook voorkomen dat de instructeur besluit om eerst het vereiste beginniveau op peil te brengen voordat er verder wordt gegaan met de geplande les.

Pas als uit het feitelijke begingedrag van de leerling blijkt dat de leerling niet toe is aan het te geven onderwerp of qua niveau veel verder is dan het geplande onderwerp en de instructeur hier niet goed op inspeelt, zal de examinator een ander lesonderwerp bindend voorstellen. Dit gebeurt altijd nadat de leerling een stuk(je) heeft gereden en nooit tijdens het inleidende gesprek.

Hoeveel tijd heb ik om de door de examinator aangewezen les voor te bereiden? Het vaststellen van het juiste aanvangsniveau van de leerling en het eventueel hierop aanpassen van het lesonderwerp, behoort tot de dagelijkse praktijk van een rijinstructeur. Er zal dus geen extra voorbereidingstijd worden gegeven.
Theoretische bijscholing:
Gaan de theoriebijscholingen door? Vanaf 16 maart 2021 mogen klassikale (fysieke bijeenkomsten) bijscholingen weer gegeven worden. De opleider en deelnemer dienen hierbij wel de RIVM-richtlijnen in acht te nemen. IBKI adviseert om ook na 16 maart 2021 de bijscholingen via webinar te organiseren om zo verspreiding van het corona-virus zoveel mogelijk te voorkomen. Tot 16 maart (gedurende de lockdown) mogen theoretische bijscholingen alleen door middel van een webinar worden gegeven en gevolgd.
Geen klassikale bijscholing tijdens lockdown! Fysieke, klassikale theoretische bijscholing tijdens lockdown telt niet mee tussen 18 januari 2021 en 16 maart 2021.
Binnen de kaders van de lockdown kunnen WRM-theoriebijscholingen alleen worden gegeven in de vorm van een online webinar. Zo kunnen theoriebijscholingen voor het verlengen van de WRM-bevoegdheid gevolgd worden zonder daarvoor fysiek in een klaslokaal bijeen te komen.
IBKI heeft opgemerkt dat er gedurende de lockdown fysieke theoriebijscholingen worden aangeboden. De WRM-bijscholingen worden gezien als een training/opleiding die volgens het kabinetsbeleid tijdens de lockdown niet is toegestaan. Deelname aan fysieke, klassikale theoriebijscholingen telt daarom vanaf 18 januari 2021 tot 16 maart 2021 niet mee voor de verlenging van de WRM-bevoegdheid.