Veelgestelde vragen Corona (WRM)

 

In de onderstaande lijst vindt u antwoorden op mogelijke vragen die bij u leven naar aanleiding van de maatregelen die IBKI heeft getroffen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Onderstaande vragen en antwoorden zullen regelmatig worden bijgewerkt. Houd er rekening mee dat antwoorden ook kunnen wijzigen door nieuwe maatregelen of inzichten.

 

Vraag Antwoord
Algemeen:
Tot wanneer zijn de examens uitgesteld? IBKI start vanaf 25 mei 2020 weer met het afnemen van de WRM-examens.
Volgens welke protocol worden de praktische- en theoretische WRM-examens afgenomen? Het protocol voor zowel de examenfunctionaris, de kandidaat en de eventueel aanwezige leerling vindt u hier.
In dit protocol staat beschreven welke aanvullende maatregelen door IBKI zijn genomen en welke aanvullende eisen tijdens de WRM-examens van kracht zijn. Deze maatregelen en eisen zijn opgenomen om de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk te waarborgen. Wij verwachten van alle betrokkenen dat ze zich conformeren aan deze afspraken.
Wat zijn de gevolgen als ik of mijn leerling zich niet willen conformeren aan de aanvullende “corona-maatregelen”? In dat geval zal de examenfunctionaris besluiten het examen niet af te nemen. Het examen zal dan opnieuw worden ingepland. De examenkosten zullen dan opnieuw moeten worden voldaan.
Wat gebeurt er wanneer mijn bevoegdheid verloopt doordat IBKI een examen vanwege de corona-maatregelen heeft uitgesteld? Wanneer door de corona-maatregelen de geldigheid van een bevoegdheidspas dreigt te verlopen, zal IBKI de WRM-lesbevoegdheid éénmalig verlengen. U moet hiervoor een aanvraag indienen bij IBKI. Deze aanvraag moet ruimschoots voor de verloopdatum van de geldigheid van uw bevoegdheid door IBKI zijn ontvangen.

Per situatie zal IBKI beoordelen hoe lang de verlenging dient te zijn. Voorwaarde is wel dat u op tijd bent begonnen met de theoretische bijscholingen en dat uw VOG op tijd, voor de verloopdatum van uw bevoegdheidspas, is aangeleverd bij IBKI. Meer informatie over het aanleveren van uw VOG vindt u hier.

De aanvraag voor de verlenging van de geldigheid van uw bevoegdheidspas doet u door een mail te sturen naar info@ibki.nl. In deze mail vermeldt u:

  • uw naam;
  • de einddatum van uw bevoegdheidspas;
  • het nummer van uw bevoegdheidspas.
Zijn de maatregelen die IBKI neemt als reactie op de verspreiding van het coronavirus van invloed op de ingangsdatum van de nieuwe WRM? Nee, de nieuwe WRM is op 01 april 2020 daadwerkelijk van kracht geworden.
Mijn VOG was geldig op de oorspronkelijke einddatum van mijn WRM-lesbevoegdheid maar wordt door de corona-maatregelen ouder dan 6 maanden. Moet ik een nieuwe VOG aanvragen? Nee, wanneer door de corona-maatregelen de geldigheid van een VOG dreigt te verlopen, zal IBKI de geldigheid van de VOG éénmalig verlengen. Per situatie zal IBKI beoordelen hoe lang de verlenging dient te zijn.
Stage:
Bepaalt de examinator van tevoren (tijdens het inleidende gesprek) het lesonderwerp van de stagebeoordeling? Nee, het lesonderwerp wordt nooit door de examinator tijdens het inleidende gesprek bepaald. Dat is didactisch gezien ook onmogelijk. Er zal ook niet worden gewerkt met een lijst met vaste lesonderwerpen.
Hoe bepaalt de examinator het lesonderwerp van de stagebeoordeling? Als de instructeur het feitelijke beginniveau van de leerling goed vaststelt en daar didactisch gezien op een juiste wijze mee omgaat, kan de instructeur gewoon de les geven die hij gepland had om te gaan geven. Het kan ook voorkomen dat de instructeur besluit om eerst het vereiste beginniveau op peil te brengen voordat er verder wordt gegaan met de geplande les.

Pas als uit het feitelijke begingedrag van de leerling blijkt dat de leerling niet toe is aan het te geven onderwerp of qua niveau veel verder is dan het geplande onderwerp en de instructeur hier niet goed op inspeelt, zal de examinator een ander lesonderwerp bindend voorstellen. Dit gebeurt altijd nadat de leerling een stuk(je) heeft gereden en nooit tijdens het inleidende gesprek.

Hoeveel tijd heb ik om de door de examinator aangewezen les voor te bereiden? Het vaststellen van het juiste aanvangsniveau van de leerling en het eventueel hierop aanpassen van het lesonderwerp, behoort tot de dagelijkse praktijk van een rijinstructeur. Er zal dus geen extra voorbereidingstijd worden gegeven.
Wat gebeurt er wanneer de geldigheid van mijn stagepas verloopt doordat IBKI het examen vanwege corona-maatregelen heeft uitgesteld? Wanneer door de corona-maatregelen de geldigheid van een stagepas dreigt te verlopen, zal IBKI de stagepas éénmalig verlengen. U moet hiervoor een aanvraag indienen bij IBKI. Deze aanvraag moet ruimschoots voor de verloopdatum van de geldigheid van uw stagepas door IBKI zijn ontvangen.

De aanvraag voor de verlenging van de geldigheid van uw stagepas doet u door een mail te sturen naar info@ibki.nl. In deze mail vermeldt u:

  • uw naam;
  • de einddatum van uw stagepas;
  • het nummer van uw stagepas.

Als uw stagepas verloopt na 31 oktober 2020, hoeft u nog geen aanvraag te doen.

Kan ik wel stagelessen blijven geven? Ja, de Rijksoverheid staat het verzorgen van rijlessen weer toe.
Gaan de stagecontroles door? Ja, het verzorgen van stagerijlessen is weer toegestaan. Dat houdt in dat de stagecontroles ook weer zullen worden uitgevoerd. De controles vinden op een andere manier plaats, dan wat u van ons gewend was.
Onze controleurs hanteren de volgende werkwijze:

  1. Categorie A: de stagiaire, de stagementor en de leerling, leggen hun rijbewijs, WRM-passen en handtekeningformulier(en) even ergens neer. De controleur controleert vervolgens deze bescheiden volgens de nu geldende richtlijnen (minimaal anderhalve meter tussenruimte).
  2. Categorie B, C en D: de stagiaire, de stagementor en de leerling blijven in het lesvoertuig zitten. De stagecontroleur loopt naar het lesvoertuig en toont zijn IBKI-pas door de ruit. Vervolgens tonen de stagiaire, de stagementor en de leerling het rijbewijs, de WRM-pas en handtekeningformulier door de ruit van het lesvoertuig. 

Het aftekenen van de stageportfolio door de controleur blijft, tot nader bericht, achterwege.

Hoeveel personen mogen maximaal in een lesvoertuig zitten tijdens de stageles en de stagebeoordeling? De Rijksoverheid heeft formeel bevestigd dat het aantal personen in een lesvoertuig, tijdens een stageles, maximaal drie mag bedragen.
Mag ik al een Tussentijdse Toets of een praktijk examen bijwonen bij het CBR om mijn stage te voltooien? Nee, het meerijden van stagiaires tijdens een Tussentijdse Toets of een praktijkexamen bij het CBR is nog niet toegestaan.
Mag IBKI stagiaires ontheffing voor het verplicht bijwonen van een Tussentijdse Toets of een praktijkexamen bij het CBR verlenen? Ja. IBKI heeft met instemming van het ministerie van I&W besloten in deze situatie coulance te bieden.

De coulancemaatregel houdt in dat deze verplichting tijdelijk (!) vervalt. Dit betekent dat de stage voor de categorie B tijdelijk bestaat uit 4 klokuren passieve stage gevolgd door 35 klokuren actieve stage. IBKI zal stageportfolio’s voor de categorie B die aan deze twee voorwaarden voldoen, goedkeuren. Dit geldt ook voor de stageportfolio’s die al zijn aangeleverd bij IBKI en die door het ontbreken van het benodigde handtekeningenformulier als bewijs voor het meerijden tijdens een tussentijdse toets of praktijkexamen bij het CBR nog niet zijn goedgekeurd.

Deze coulancemaatregel wordt beëindigd op het moment dat het meerijden met een Tussentijdse Toets of praktijkexamen bij het CBR weer mogelijk is. IBKI is hierover in goed overleg met het CBR.

Uitgebreide informatie over de coulancemaatregelen van IBKI vindt u hier.

Praktische begeleiding:
Hoeveel personen mogen maximaal in een lesvoertuig zitten tijdens de praktische begeleiding? De Rijksoverheid heeft formeel bevestigd dat het maxi-maal aantal personen in een lesvoertuig, tijdens een praktische begeleiding, maximaal drie mag bedragen.
Door de corona-maatregelen van IBKI moet ik mijn PB afleggen op of na 01 april 2020. Zijn dan de dan de bepalingen (zoals bijvoorbeeld het zelf bepalen van het lesonderwerp) nog van kracht zoals die golden vóór 01 april 2020? Nee, bij de uitvoering de WRM-examens en dus ook bij het afnemen van een praktische begeleiding moet IBKI uitgaan van de bepalingen die in de, op dat moment geldende wet- en regelgeving zijn vastgelegd. De “oude” bepalingen golden tot en met 31 maart 2020. IBKI moet met ingang van 01 april 2020 de examens afnemen op basis van de gewijzigde wet- en regelgeving. De oude wet- en regelgeving is niet meer van toepassing.
Door de corona-maatregel van IBKI moet ik mijn PB afleggen op of na 1 april 2020. Mag ik dan een collega rijinstructeur of iemand anders die in het bezit is van een rijbewijs, meenemen als leerling? Nee, dat mag niet. Met ingang van 1 april 2020 geldt de nieuwe wet- en regelgeving. U moet dan lesgeven aan een échte rijbewijsleerling.
Bepaalt de examinator van tevoren (tijdens het inleidende gesprek) het lesonderwerp van de praktische begeleiding? Nee, het lesonderwerp wordt nooit door de examinator tijdens het inleidende gesprek bepaald. Dat is didactisch gezien ook onmogelijk. Er zal ook niet worden gewerkt met een lijst met vaste lesonderwerpen.
Hoe bepaalt de examinator het lesonderwerp van de praktische begeleiding? Als de instructeur het feitelijke beginniveau van de leerling goed vaststelt en daar didactisch gezien op een juiste wijze mee omgaat, kan de instructeur gewoon de les geven die hij gepland had om te gaan geven. Het kan ook voorkomen dat de instructeur besluit om eerst het vereiste beginniveau op peil te brengen voordat er verder wordt gegaan met de geplande les.
Pas als uit het feitelijke begingedrag van de leerling blijkt dat de leerling niet toe is aan het te geven onderwerp of qua niveau veel verder is dan het geplande onderwerp en de instructeur hier niet goed op inspeelt, zal de examinator een ander lesonderwerp bindend voorstellen. Dit gebeurt altijd nadat de leerling een stuk(je) heeft gereden en nooit tijdens het inleidende gesprek.
Hoeveel tijd heb ik om de door de examinator aangewezen les voor te bereiden? Het vaststellen van het juiste aanvangsniveau van de leerling en het eventueel hierop aanpassen van het lesonderwerp, behoort tot de dagelijkse praktijk van een rijinstructeur. Er zal dus geen extra voorbereidingstijd worden gegeven.
Theoretische bijscholing:
Gaan de theoriebijscholingen door? Theoretische bijscholingen mogen zowel klassikaal als door middel van een webinar worden gegeven en gevolgd.