Wat kan ik verwachten bij mijn stagebeoordeling?

 

Als de stage volledig is afgerond, is er een beoordeling door een examinator van het IBKI. Er wordt één echte praktijkrijles beoordeeld. Tijdens deze beoordeling geeft u een leerling een rijles:

 • een echte rijbewijsleerling als u een bijzondere verrichting-les op een oefenterrein geeft (met een trekker met aanhanger)
 • uw stagementor naast u als besturende pseudoleerling als u een verkeersles op de openbare weg geeft (met een trekker); de examinator volgt in een auto en houdt met u radiografisch contact.

 

Lengte/inhoud van de les en niveau van de leerling

 • U moet één rijles geven van minimaal 50 en maximaal 80 minuten. In de les moeten zowel instructie- als coachingsvaardigheden aan de orde komen.
 • De les moet een lesonderwerp hebben van de originele instructievorderingenkaart van uw echte leerling. Deze leerling mag niet al zo ver zijn met zijn rijopleiding dat hij al volledig klaar is voor het rijbewijsexamen. Er moeten ten minste 5 bij het feitelijke niveau van uw leerling aansluitende lesonderdelen over zijn die nog niet eerder inhoudelijk zijn behandeld.
 • Uw keuze van het lesonderwerp moet aansluiten bij het werkelijke aanvangsniveau en de instructievorderingenkaart van uw leerling. Dat aanvangsniveau hebt u rijdend aan het begin van de les vastgesteld.
  • Als u het feitelijke beginniveau van de leerling goed vaststelt en daar didactisch gezien op een juiste wijze mee omgaat, kunt gewoon de les geven die u gepland had om te gaan geven. Het kan ook voorkomen dat de u besluit om eerst het vereiste beginniveau op peil te brengen voordat er verder wordt gegaan met de geplande les.
  • Pas als uit het feitelijke begingedrag blijkt dat de leerling niet toe is aan het te geven onderwerp of qua niveau veel verder is dan het geplande onderwerp en u hier niet goed op inspeelt, zal de examinator een ander lesonderwerp bindend voorstellen. Dit gebeurt altijd nadat de leerling een stuk(je) heeft gereden en nooit tijdens het inleidende gesprek.
 • Het is dus niet zo dat de examinator in het inleidende gesprek het lesonderwerp bepaalt aan de hand van een lijst met lesonderwerpen. De examinator geeft tijdens de praktijklesbeoordeling ook geen opdrachten die gaan over de inhoud van de les.

N.B. Het vaststellen van het juiste aanvangsniveau van de leerling en het eventueel hierop aanpassen van het lesonderwerp, behoort tot de dagelijkse praktijk van een rijinstructeur. Er wordt dus geen extra voorbereidingstijd gegeven.

 

Aanwezigheid stagementor en/of opleider:

 • Het is niet toegestaan dat de stagementor en/of opleider zich bij een bijzondere verrichtingen-les op de examenlocatie bevindt. Daarnaast is het ook niet toegestaan dat de opleider tijdens de praktijklesbeoordeling van een verkeerles de examenrit volgend meerijdt.

 

Voertuig

 • U moet zowel bij een les op een oefenterrein als bij een verkeersles een goed werkende portofooninstallatie met handsfree-set en een ontvanger met oortje (voor de examinator) gebruiken. Onder handsfree wordt verstaan dat de kandidaat altijd, ook als hij de portofoon bedient/gebruikt, twee handen vrij heeft.

 

Legitimatie van uzelf en de leerling:

 • U moet voor het begin van het examen de IBKI-uitnodiging laten zien en zich legitimeren met een geldig rijbewijs.
 • De leerling/pseudoleerling moet zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs of een geldig rijbewijs (niet van categorie T in het geval van een bijzondere verrichting-les).

 

Let op

De stagebeoordeling kan niet doorgaan als:

 • u of uw leerling zich niet kan legitimeren.
 • niet voldaan wordt aan eis dat tijdens de stagebeoordeling een originele instructievorderingenkaart van de leerling aanwezig moet zijn.
 • het examenvoertuig/de examenvoertuigcombinatie niet een door het CBR goedgekeurd(e) examenvoertuig/examenvoertuigcombinatie is.

 

Te laat?

Wat moet u doen als u niet op tijd op het afgesproken startpunt bent?

 • U hebt een schriftelijke oproep van IBKI gekregen. In deze oproep staat o.a. het begintijdstip van het examen. Daarnaast staat in de oproep een tijdstip genoemd waarop u aanwezig moet zijn, de meldtijd.
  Deze meldtijd is in de regel 15 minuten voor het begintijdstip van het examen.
  Als u niet op het begintijdstip op de afgesproken locatie aanwezig kunt zijn, moet u dit direct telefonisch melden aan IBKI, (030 6087766), met de reden en uw verwachte aankomsttijd.
 • IBKI zal afhankelijk van de reden en de verwachte aankomsttijd proberen een oplossing te vinden maar kan niet garanderen dat uw examen op dezelfde datum plaats kan vinden.
  In principe liggen de (financiële) consequentie(s) bij de kandidaat. Verkeersdrukte beschouwen we bijvoorbeeld niet als overmacht.

Meer informatie over de manier van beoordelen en hoe u zich hierop het beste kunt voorbereiden, staat op de pagina: Examendocumenten theorie- en praktijkexamens.

Lees naast deze pagina ook de Richtlijnen Stagebeoordeling. Hier vindt u de eisen aan de locatie van de stagebeoordeling, het examenvoertuig en de leerling.