Kwaliteitsborging

Interne kwaliteitsborging

De kwaliteit en betrouwbaarheid van examinering staan voor IBKI voorop. Daarom hanteert IBKI  strikte richtlijnen en weldoordachte, vastgelegde werkwijzen.

Een complete beschrijving van alles wat IBKI rondom de Proeven van Bekwaamheid op het vlak van kwaliteit en betrouwbaarheid doet, leest u in het verantwoordingsdocument Proeven van Bekwaamheid.

Onderdeel van de kwaliteits- en betrouwbaarheidsborging is natuurlijk het monitoren van de eigen werkzaamheden. Dit doet IBKI in de vorm van evaluaties van de Proeven van Bekwaamheid. Van deze evaluaties worden verslagen gemaakt, die u via onderstaande links kunt bekijken.

Datzelfde geldt voor de slagingspercentages van de Proeven van Bekwaamheid. Deze monitort IBKI voortdurend, zodat er direct kan worden ingegrepen als daar aanleiding toe zou zijn.

En uiteraard werkt IBKI alleen met inhoudelijk deskundige, getrainde en gecertificeerde beoordelaars.

Externe kwaliteitscontrole

Zoals u in het verantwoordingsdocument kunt lezen, wordt IBKI door diverse externe partijen gecontroleerd.

Ten eerste komt de Onderwijsinspectie om de paar jaar langs, en toont zich dan meer dan tevreden over de gang van zaken bij IBKI.

Ten tweede laat IBKI op eigen initiatief en met positief resultaat audits uitvoeren in het kader van het Keurmerk Examenleveranciers van Excenter en Kiwa. Overigens heeft IBKI zelf bijgedragen aan het ontwikkelen van dit Keurmerk. Ook heeft het zich al in 2010 opgeworpen als vrijwillig auditobject in het kader van een pilot.

Audits door ROC’s

Maar niet alleen officiële instanties en IBKI zelf beoordelen de kwaliteit van de examinering bij IBKI. Ook scholen die hun leerlingen voor de Proeven van Bekwaamheid naar IBKI sturen, kunnen desgewenst een audit uitvoeren. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Voor de scholen in kwestie is het voordeel dat zij richting Onderwijsinspectie kunnen aantonen dat zij de examenafname gecontroleerd hebben. Voor IBKI leveren de scholen-audits nuttige input op, die kan leiden tot verbetering van de examinering.

Hieronder staan de documenten die horen bij de audits door de scholen.